top of page
Water

สารละลายไม่ติดไฟ (Non-flammable solvent) 

AMOLEA AS-300

image_edited.png
คุณสมบัติ
การใช้งาน

• ไม่นำไฟฟ้า

• แห้งเร็ว

• ไม่ทิ้งคราบ

• มีความเสถียรทางอุณหภูมิและความร้อน

• สามารถใช้ซ้ำและนำกลับมารีไซเคิลได้

• ไม่มีจุดวาบไฟ

• ไม่ทำลายชั้นโอโซนและไม่ก่อให้เกิดโลกร้อน

• ไม่ติดไฟ ไม่มีพิษ

  • Precision cleaning 

  • Non-flammable agent

image.png
MSDS Dowload
bottom of page